Freestyle à la carte - Farewell Metastasis, Amalgame, Yverdon-les-Bains, samedi 19 avril 2014, 23h35.